Výrobci

Obchodní podmínky společnosti BAMTYRE s.r.o.,

se sídlem České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 01408763,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205944

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.novelevnepneu.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele


            Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ) a v souladu s § 1751, odst. 1 NOZ upravují práva a povinnosti mezi firmou BAMTYRE s.r.o., IČO 01408763, České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 -Dejvice (dále jen „prodávající") na straně jedné a jednotlivými kupujícími – spotřebiteli ve smyslu § 419 NOZ (dále jen „kupující") na straně druhé a platí pro všechny dodávky zboží na území České republiky.
            Kupující se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a vyslovil s nimi souhlas při odeslání objednávky jako návrhu na kupní smlouvu na internetové adrese www.novelevnepneu.cz.

 

I. Uzavření kupní smlouvy
1. Přijetím objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího je přijat návrh na uzavření kupní smlouvy. O přijetí objednávky prodávající kupujícího neprodleně informuje prostřednictvím elektronické komunikace - nejde o souhlas s uzavřením kupní smlouvy.

2. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je odeslání objednaného zboží kupujícímu. Součástí dodávky je daňový doklad – kupní smlouva s odkazem na všeobecné obchodní podmínky, reklamační protokol a návrh na odstoupení od smlouvy, sloužící zároveň jako záruční doklad k nakoupenému zboží.

3. Bez sankcí je kupující oprávněn objednávku, tedy návrh na uzavření kupní smlouvy, zrušit, pokud ještě nedošlo k odeslání objednaného zboží. Tuto skutečnost kupující prodávajícímu neprodleně sdělí telefonicky nebo e-mailem. Změna kupní smlouvy po potvrzení prodávajícím je možná již pouze po vzájemné dohodě obou stran.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

5. Kupující souhlasí i s elektronickou fakturací.

I.A. Uživatelský účet

1. Jestliže kupující provede registraci prostřednictvím on-line obchodu, může poté přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující, při jakékoliv jejich změně, povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 II. Kupní cena
1. Ceny zboží jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tedy včetně DPH. Změny vyhrazeny. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží.  2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle množství, váhy a způsobu přepravy a vždy se zobrazuje jako položka za objednávaným zbožím. Přeprava je uskutečňována smluvními dopravními společnostmi. Cena jednoho (1) ks osobních pneumatik je 180,00 Kč včetně DPH, cena nákladních pneumatik je automaticky počítána dle množství a váhy konkrétní objednávky a zobrazí se po zadání všech údajů do objednávky ještě před jejím dokončením.
3. Kupní cenu za dodávané zboží hradí kupující:

-          platbou na dobírku, kterou se rozumí hotovostní platba přepravci zboží, který zajišťuje jeho přepravu ke kupujícímu

-          bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury, vystavené prodávajícím, kde je uvedeno číslo bankovního účtu prodávajícího a variabilní symbol platby. Spotřebitel je povinen provést platbu do lhůty splatnosti, tzn., že částka k úhradě musí být v den splatnosti připsána na účet kupujícího, jinak smlouva pozbývá platnosti. Objednané zboží je dodáváno po uhrazení celé částky zálohy.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při použití internetového připojení případně prostřednictvím pevných nebo mobilních linek nese každá strana dle svých dohodnutých podmínek s poskytovatelem uvedených služeb.

III. Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.

IV. Dodání zboží
1. Objednané zboží je expedováno, s ohledem na charakter zboží a času dojití objednávky, v rozmezí 1-3 pracovních dnů.

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.  

2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání a zkontrolovat, že zboží odpovídá počtu a dané specifikaci dle objednávky, a že nevykazuje zjevné vady či poškození.

3. Dodání zboží je realizováno v pracovní dny. Objednávky doručené v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, budou vykryty následující pracovní dny.

4. Osobní odběr není možný.

5. Prodávající je, v případě doprodání zboží bez možnosti dalšího vykrytí v termínu do 14 dnů, oprávněn neakceptovat návrh na uzavření kupní smlouvy a objednávku zrušit. O tomto bude kupující informován e-mailem.

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení
1. Kupující má, v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 NOZ, právo od kupní smlouvy bez udání důvodů odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, případně může využít tento vzorový formulář.

2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. 1. těchto obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být, v souladu s §1831 NOZ, prodávajícímu vráceno nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené. Náklady nese kupující.

3. Prodávající po obdržení vráceného neopotřebovaného a nepoškozeného zboží vrátí kupujícímu částku odpovídající plné kupní ceně, včetně nákladů na dopravu bezhotovostně na účet určený kupujícím, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů.

4. Nedojde-li k vrácení zboží kupujícím nejpozději čtrnáctý (14) den po odeslání odstoupení od kupní smlouvy, případně k předložení potvrzení o prokazatelném odeslání zboží zpět k prodávajícímu, toto odstoupení od smlouvy je neplatné a prodávající není povinen vrátit kupujícímu žádnou částku. 

5. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případě prodlení prodávajícího s plněním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní svůj závazek ani v přiměřené dodatečné lhůtě.

7. Prodávající je oprávněn, vzhledem ke svým možnostem, objednávku omezit nebo zrušit.

VI. Práva z vadného plnění, záruka, reklamace
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914-1925 NOZ, §2099-2117 NOZ a §2161-2174 NOZ).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

3. Nepoužité zboží  - pneumatiky, od jejichž výroby neuplynula doba delší než 5 let a jsou skladované předepsaným způsobem, jsou považovány za nové a jako takové mohou být prodávány. Dodání takovýchto pneumatik neopravňuje kupujícího odmítnout převzetí zboží, domáhat se slevy na zboží, odstoupit od smlouvy nebo uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady zboží či ze záruky za jakost zboží.
4. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v běžném opotřebení zboží, mechanickém poškození, vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s doporučeními pro daný automobil.

5. Záruční doba na zboží činí dva roky a začíná běžet převzetí zboží kupujícím.

6. Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího v záruční době. Reklamační řízení je vždy písemné a povinnost vyplnění reklamačního protokolu má kupující (reklamační protokol též ke stažení na www.novelevnepneu.cz). Přílohou je doklad o koupi.  Doručit lze na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7. V případě vadného plnění, které podstatným způsobem porušuje smlouvu, má kupující právo na

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady,

- odstraněním vady opravou věci,

- na přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupení od smlouvy.

V souladu s §2106 odst. 2 sdělí kupující, jaké právo si zvolil, při oznámení vady.

8. V případě vadného plnění, které porušuje smlouvu nepodstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.   

9. Prodávající upozorňuje kupujícího na skutečnost, že na reklamovaném zboží může být v rámci odborného zkoumání udávané vady proveden nevratný destruktivní zákrok, bude-li to nezbytné pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání.
10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce, nebo okamžikem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

11. Reklamace, kterou uplatňuje kupující, bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí lhůty 30 dnů má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

12. Spotřebitel má možnost mimosoudního řešení sporů. Orgánem mimosoudního řešení sporů je Česká obchodní inspekce - http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ . Dále existuje možnost řešení spotřebitelských sporů on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese - https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS .

 

VII. Ochrana osobních údajů
1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího.

2. Zpracování osobních údajů je dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), čl. 6 odst. 1b) zákonné a nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou jako subjekt údajů případně jste a nevyžaduje Váš souhlas. Vámi uvedené údaje u nás slouží pouze pro splnění konkrétní smlouvy na základě Vaší objednávky a je s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k neoprávněnému zpracování či zneužití. Údaje ze smlouvy archivujeme po dobu max. 10let a poté likvidujeme. Dle čl. 15 a 16 uvedeného nařízení máte právo na přístup ke svým osobním údajům a také na opravu uvedených údajů - vše na www.novelevnepneu.cz. 

3. Souhlas dle čl. VII. 1. platí do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním.

4. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití a prodávající je nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem elektronicky archivovány a jsou přístupné pouze provozovateli on-line obchodu.

5. Prodávající může předat e-mailovou adresu kupujícího provozovateli Heureka.cz za účelem monitoringu spokojenosti zákazníků. Heureka.cz nemůže rozesílat ani poskytovat adresu třetí osobě.

 

VIII. Doručování a komunikace
1. Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na e-mailové i poštovní adrese uvedené v objednávce kupujícího a že v případě změn těchto adres neprodleně kontaktuje prodávajícího s pravdivými údaji.
2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to přednostně elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

3. V případě porušení závazků kupujícího dle tohoto článku, zejména při neuvedení správné poštovní či e-mailové adresy či nekontaktování prodávajícího po změně adres, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu způsobené škody.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Kupující se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jejich obsahem seznámil a na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle s nimi souhlasí.
2. Kupující tímto souhlasem také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a na uzavření platné kupní smlouvy.
3. Zpětný odběr pneumatik ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je prodávajícím zajištěn na sběrném místě: České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice, a to po telefonické domluvě.
4. Neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Pro otázky těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se sjednává použití občanského zákoníku. Veškeré spory budou projednávány českými soudy, přičemž místně příslušným je soud dle sídla prodávajícího.

6. Prodávající si vyhrazuje právo technických změn a doplnění, tiskových chyb a změny cen.

7. Kupující vytvořením objednávky na internetové adrese www.novelevnepneu.cz plně souhlasí se zněním obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.11.2018

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro podnikatele


            Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen NOZ) a upravují práva a povinnosti mezi firmou BAMTYRE s.r.o., IČO 01408763, České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 -Dejvice (dále jen „prodávající") na straně jedné a jednotlivými kupujícími – podnikateli ve smyslu § 420 (dále jen „kupující") na straně druhé a platí pro všechny dodávky zboží na území České republiky.
            Kupující se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil a vyslovil s nimi souhlas při odeslání objednávky jako návrhu na kupní smlouvu na internetové adrese www.novelevnepneu.cz.

 

I. Uzavření kupní smlouvy
1. Přijetím objednávky kupujícího učiněné prostřednictvím on-line obchodu prodávajícího je přijat návrh na uzavření kupní smlouvy. O přijetí objednávky prodávající kupujícího neprodleně informuje prostřednictvím elektronické komunikace - nejde o souhlas s uzavřením kupní smlouvy.

2. Okamžikem uzavření kupní smlouvy je odeslání objednaného zboží kupujícímu. Součástí dodávky je daňový doklad – kupní smlouva s odkazem na všeobecné obchodní podmínky, reklamační protokol a návrh na odstoupení od smlouvy, sloužící zároveň jako záruční doklad k nakoupenému zboží.

3. Bez sankcí je kupující oprávněn objednávku, tedy návrh na uzavření kupní smlouvy, zrušit, pokud ještě nedošlo k odeslání objednaného zboží. Tuto skutečnost kupující prodávajícímu neprodleně sdělí telefonicky nebo e-mailem. Změna kupní smlouvy po potvrzení prodávajícím je možná již pouze po vzájemné dohodě obou stran.

4. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.

5. Kupující souhlasí i s elektronickou fakturací.

I.A. Uživatelský účet

1. Jestliže kupující provede registraci prostřednictvím on-line obchodu, může poté přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“). Ze svého uživatelského účtu může kupující provádět objednávání zboží.

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující, při jakékoliv jejich změně, povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 II. Kupní cena
1. Ceny zboží jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tedy včetně DPH. Změny vyhrazeny. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu náklady spojené s dodáním zboží.  2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle množství, váhy a způsobu přepravy a vždy se zobrazuje jako položka za objednávaným zbožím. Přeprava je uskutečňována s mluvními dopravními společnostmi. Cena jednoho (1) ks osobní pneumatiky je 180,00 Kč včetně DPH, cena nákladních pneumatik je automaticky počítána dle množství a váhy konkrétní objednávky a zobrazí se po zadání všech údajů do objednávky ještě před jejím dokončením.
3. Kupní cenu za dodávané zboží hradí kupující:

-          platbou na dobírku, kterou se rozumí hotovostní platba přepravci zboží, který zajišťuje jeho přepravu ke kupujícímu

-          bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě zálohové faktury, vystavené prodávajícím, kde je uvedeno číslo bankovního účtu prodávajícího a variabilní symbol platby. Spotřebitel je povinen provést platbu do lhůty splatnosti, tzn., že částka k úhradě musí být v den splatnosti připsána na účet kupujícího, jinak smlouva pozbývá platnosti. Objednané zboží je dodáváno po uhrazení celé částky zálohy.

4. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku při použití internetového připojení případně prostřednictvím pevných nebo mobilních linek nese každá strana dle svých dohodnutých podmínek s poskytovatelem uvedených služeb.

III. Výhrada vlastnického práva
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením celé kupní ceny.

IV. Dodání zboží
1. Objednané zboží je expedováno, s ohledem na charakter zboží a času dojití objednávky, v rozmezí 1-3 pracovních dnů.

1. Způsob doručení zboží určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. 

2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání a zkontrolovat, že zboží odpovídá počtu a dané specifikaci dle objednávky, a že nevykazuje zjevné vady či poškození.

3. Dodání zboží je realizováno v pracovní dny. Objednávky doručené v sobotu, neděli nebo ve státní svátek, budou vykryty následující pracovní dny.

4. Osobní odběr není možný.

5. Prodávající je, v případě doprodání zboží bez možnosti dalšího vykrytí v termínu do 14 dnů, oprávněn neakceptovat návrh na uzavření kupní smlouvy a objednávku zrušit. O tomto bude kupující informován e-mailem.

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení
1. Zakoupené zboží není možné vrátit bez udání důvodů.

2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být druhé smluvní straně prokazatelně doručeno.  Účinky odstoupení nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně a zanikají tím všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy vyplývající.

3. Odstoupení od kupní smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do sedmi (7) dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. V případě nedodržení tohoto termínu, má se za to, že odstoupení od kupní smlouvy je neplatné.

5. Prodávající může od kupujícího požadovat storno poplatek do výše 10 % z celkové kupní ceny.

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

7. V případě prodlení prodávajícího s plněním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní svůj závazek ani v přiměřené dodatečné lhůtě.

8. Prodávající je oprávněn, vzhledem ke svým možnostem, objednávku omezit nebo zrušit.

VI. Práva z vadného plnění, záruka, reklamace
1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914-1925 NOZ, §2099-2117 NOZ a §2161-2174 NOZ).

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se zboží obvykle používá.

3. Nepoužité zboží - pneumatiky, od jejichž výroby neuplynula doba delší než 5 let a jsou skladované předepsaným způsobem, jsou považovány za nové a jako takové mohou být prodávány. Dodání takovýchto pneumatik neopravňuje kupujícího odmítnout převzetí zboží, domáhat se slevy na zboží, odstoupit od smlouvy nebo uplatňovat nároky z odpovědnosti za vady zboží či ze záruky za jakost zboží.
4. Prodávající neodpovídá za vady spočívající v běžném opotřebení zboží, mechanickém poškození, vady vzniklé užíváním zboží v rozporu s doporučeními pro daný automobil.

5. Záruční doba na zboží činí dva roky a začíná běžet převzetí zboží kupujícím.

6. Kupující je povinen vytknout vady u prodávajícího v záruční době. Reklamační řízení je vždy písemné a povinnost vyplnění reklamačního protokolu má kupující (reklamační protokol též ke stažení na www.novelevnepneu.cz). Přílohou je doklad o koupi.  Doručit lze na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

7. V případě vadného plnění, které podstatným způsobem porušuje smlouvu, má kupující právo na

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady,

- odstraněním vady opravou věci,

- na přiměřenou slevu z kupní ceny,

- odstoupení od smlouvy.

V souladu s §2106 odst. 2 sdělí kupující, jaké právo si zvolil, při oznámení vady.

8. V případě vadného plnění, které porušuje smlouvu nepodstatným způsobem, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.  

9. Kupující má povinnost upozornit spotřebitele na skutečnost, že na reklamovaném zboží může být v rámci odborného zkoumání udávané vady proveden nevratný destruktivní zákrok, bude-li to nezbytné pro zjištění vady nebo příčin poškození, a to bez ohledu na konečný výsledek zkoumání.
10. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od přepravce, nebo okamžikem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

VII. Ochrana osobních údajů
1. Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího.

2. Zpracování osobních údajů je dle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), čl. 6 odst. 1b) zákonné a nezbytné pro splnění smlouvy jejíž smluvní stranou jako subjekt údajů případně jste a nevyžaduje Váš souhlas. Vámi uvedené údaje u nás slouží pouze pro splnění konkrétní smlouvy na základě Vaší objednávky a je s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k neoprávněnému zpracování či zneužití. Údaje ze smlouvy archivujeme po dobu max. 10let a poté likvidujeme. Dle čl. 15 a 16 uvedeného nařízení máte právo na přístup ke svým osobním údajům a také na opravu uvedených údajů - vše na www.novelevnepneu.cz. 

3. Souhlas dle čl. VII. 1. platí do doby písemného vyjádření kupujícího o nesouhlasu s tímto zpracováním.

4. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití a prodávající je nepředává žádné další osobě. Výjimkou jsou přepravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány pouze v rozsahu nutném pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem elektronicky archivovány a jsou přístupné pouze provozovateli on-line obchodu.

5. Prodávající může předat e-mailovou adresu kupujícího provozovateli Heureka.cz za účelem monitoringu spokojenosti zákazníků. Heureka.cz nemůže rozesílat ani poskytovat adresu třetí osobě.

 

VIII. Doručování a komunikace
1. Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na e-mailové i poštovní adrese uvedené v objednávce kupujícího a že v případě změn těchto adres neprodleně kontaktuje prodávajícího s pravdivými údaji.
2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to přednostně elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedené v objednávce.

3. V případě porušení závazků kupujícího dle tohoto článku, zejména při neuvedení správné poštovní či e-mailové adresy či nekontaktování prodávajícího po změně adres, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu způsobené škody.

IX. Závěrečná ustanovení
1. Kupující se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a jejich obsahem seznámil a na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle s nimi souhlasí.
2. Kupující tímto souhlasem také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a na uzavření platné kupní smlouvy.
3. Zpětný odběr pneumatik ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů je prodávajícím zajištěn na sběrném místě: České družiny 2049/29, 160 00 Praha 6 – Dejvice, a to po telefonické domluvě.
4. Neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

5. Tyto všeobecné obchodní podmínky se řídí platnými právními předpisy České republiky. Pro otázky těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravené se sjednává použití občanského zákoníku. Veškeré spory budou projednávány českými soudy, přičemž místně příslušným je soud dle sídla prodávajícího.

6. Prodávající si vyhrazuje právo technických změn a doplnění, tiskových chyb a změny cen.

7. Kupující vytvořením objednávky na internetové adrese www.novelevnepneu.cz plně souhlasí se zněním obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.11.2018

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)

Žádné zboží

Poštovné Kč 0,00
Celkem Kč 0,00

Košík K pokladněKontakt

Novelevnepneu.cz
BAMTYRE, s.r.o.
Tel: +420 725 973 473
e-mail: info@novelevnepneu.cz